Pimp en Print  

Algemene Voorwaarden voor Pimp & Print

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Pimp & Print: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: StepFox handelend onder de naam Pimp & Print gevestigd aan de Bosven 314 te VEGHEL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 18067248;
 2. Klant: de wederpartij van Pimp & Print;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Pimp & Print georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Pimp & Print en de klant waarop Pimp & Print deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pimp & Print, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pimp & Print en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De klant beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Pimp & Print zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van persoonlijke aard.

Artikel 4 - De prijs

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. Afbeeldingen, prijzen en verder door Pimp & Print verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Pimp & Print niet.
 3. Pimp & Print is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
 4. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pimp & Print onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 1. Pimp & Print staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Pimp & Print verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Pimp & Print kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Pimp & Print schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
  De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Pimp & Print en/of op de verpakking behandeld zijn;
  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Pimp & Print zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Pimp & Print kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pimp & Print tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Pimp & Print bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Betaling

 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pimp & Print te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Pimp & Print behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 - Klachtenregeling

 1. Pimp & Print beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pimp & Print, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Pimp & Print ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pimp & Print binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Pimp & Print.

Artikel 10 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Pimp & Print en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11 - Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. De klant (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Pimp & Print verstrekte (beeld)materialen. Pimp & Print aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door klant (opdrachtgever) verstrekte bestanden.
 2. Pimp & Print wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien Pimp & Print vaststelt dat het aangeboden materiaal door de klant (opdrachtgever) niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal Pimp & Print hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden / gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Pimp & Print is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 2. Pimp & Print is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen in de foto’s die de klant via de website heeft ingeladen.
 3. Pimp & Print is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pimp & Print is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Pimp & Print is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien Pimp & Print aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pimp & Print beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de bestelling.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Pimp & Print en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Pimp & Print worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Pimp & Print.nl is gelegen. De klant zijnde een klant heeft 1 maand de tijd nadat Pimp & Print zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.